Gradsko vijeće Sjednice Gradskog vijeća

Materijale Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog preuzmite ovdje

ZAVRŠENO

Materijale za 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog koja će se održati dana 27. rujna 2018. godine preuzmite ovdje. 

ZAVRŠENO

9. sjednica Gradskog vijeća

U četvrtak 6. rujna 2018. godine, u Centru za kulturu u Jastrebarskom u 18:00 sati održat će se 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

Zapisnik s održane 8. sjednice Gradskog vijeća možete preuzeti ovdje.

1. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko za pedagošku 2017./18. godinu,
a) Izvješće
b) Obrazloženje
c) Financijsko izvješće
2. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Groblja Jastrebarsko d.o.o. za 2017. godinu,
a) Izvješće
b) Obrazloženje
3. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, 
a) Izvješće
b) Obrazloženje
c) Financijsko izvješće
4. Izvješće o radu Sportske zajednice Grada Jastrebarskog za 2017. godinu, 
a) Izvješće
b) Obrazloženje
c) Video Izvješće
5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine,
a) Polugodišnji Izvještaj
b) Obrazloženje
c) Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa
d) Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine
e) Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Jastrebarskog,
a) Odluka
b) Obrazloženje
c) Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Jastrebarskog ("Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog", broj 4/18)
7. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra,
a) Odluka
b) Obrazloženje
c) Grafički prikaz
d) Izvadak iz zemljišne knjige
8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta „Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Gornja Reka“,
a) Odluka
b) Obrazloženje
c) Prilog-opis projekta Gornja Reka
9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta „Rekonstrukcija mjesnog groblja Domagović“,
a) Odluka
b) Obrazloženje
c) Prilog-opis projekta Domagović
10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta „Rekonstrukcija vatrogasnog doma u naselju Čabdin“,
a) Odluka
b) Obrazloženje
c) Rješenje o izmjeni Rješenja o uvjetima građenja
d) Ugovor o osnivanju prava građenja
e) Opis projekta
11. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu Jastrebarsko,
a) Rješenje
b) Obrazloženje
c) Dopis Centra za kulturu Jastrebarsko
12. Izbor i imenovanja:
- Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Jastrebarskog,
a) Prijedlog kandidature-Hrvatska demokratska zajednica
b) Prijedlog kandidature Hrvatska demokratska zajednica
c) Prijedlog kandidature-Gradsko kazalište Jastrebarsko
d) Prijedlog kandidature-Gradsko kazalište Jastrebarsko
e) Prijedlog kandidature-GO SDP Jastrebarsko
f) Prijedlog kandidature-DVD Jastrebarsko
g) Prijedlog kandidature-Hrvatska seljačka stranka GO Jastrebarsko
h) Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata
13. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec svibanj 2018. godine,
a) Izvješće
14. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec srpanj 2018. godine,
a) Izvješće
15. Rasprava o namjeri tvrtke REMONDIS MEDISON d.o.o. o uspostavi trajnog postrojenja za obradu medicinskog otpada u Jastrebarskom
16. Razno.

 

ZAVRŠENO

8. sjednica Gradskog vijeća 


U srijedu 6. lipnja 2018. godine, u Centru za kulturu u Jastrebarskom u 17:00 sati održat će se 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

Zapisnik s održane 7. sjednice Gradskog vijeća možete preuzeti ovdje. 1. Predstavljanje projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Jastrebarsko“
  a) Prezentacija projekta
 2. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Ceste Jastrebarsko d.o.o. za 2017. godinu
  a) Izvješće 
  b) Obrazloženje
 3. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Jastrebarskog
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
  c) Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela
 4. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Jastrebarskog
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
  c) Odluka o koeficijentima za obračun plaće
 5. Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Grada Jastrebarskog
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
  c) Odluka o javnim priznanjima
  d) Pravilnik o izgledu i opisu javnih priznanja
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Jastrebarsko
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
  c) Odluka o osnivanju Savjeta mladih
 7. Prijedlog Zaključka o raspisivanju Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Jastrebarskog
  a) Zaključak
  b) Obrazloženje
 8. Prijedlog Odluke o izradi IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
 9. Prijedlog Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalševac
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
 10. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju darovanja nekretnine
  a) Zaključak
  b) Obrazloženje
  c) Odluka
  d) Grafički prikaz
 11. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Jastrebarsko
  a) Program
  b) Obrazloženje
  c) Tablica
  d) Kartografski prikaz
 12. Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Jastrebarskog
  a) Plan mreže
  b) Obrazloženje
 13. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec travanj 2018.
  a) Izvješće 
 14. Razno

 

ZAVRŠENO

7. sjednica Gradskog vijeća 


U utorak 24. travnja 2018. godine, u Centru za kulturu u Jastrebarskom u 18:00 sati održat će se 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

Zapisnik s održane 6. sjednice Gradskog vijeća možete preuzeti ovdje.


 1. Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarsko za 2017. godinu
  a) Izvješće
  b) Financijsko izvješće
  c) Obrazloženje
  d) Dopis
 2. Prezentacija projekta „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac - Karlovac na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK – Rijeka“.
  a) Projekt
 3. Izvješće o radu Turističke zajednice Grada Jastrebarskog za 2017. godinu
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 4. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko
  a) Zaključak
  b) Obrazloženje
  c) Prijedlog odluke
  d) Pravilnik
  e) Dopis
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
  c) Preporuka
  d) Dopis
 6. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu
  a) Izvještaj - opći dio
  b) Izvještaj - posebni dio
  c) Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa
  d) Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
  e) Izvještaj o korištenju Proračunske zalihe za 2017. godinu
  f) Obrazloženje - opći dio
  g) Obrazloženje - posebni dio
  h) Dopis
  i) Dopis Gradonačelnika
 7. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Jastrebarskog za 2017. godinu
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 8. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog  za 2017. godinu
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 9. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 10. Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području grada Jastrebarskog za 2017. godinu
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 11. Izvješće o izvršenju Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 12. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Jastrebarskog za 2017. godinu
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 13. Izvješće o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 2017. godinu
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 14. Izvješće o izvršenju Programa razvoja i potpore gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2017. godinu
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 15. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba zaštite i spašavanja na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 16. Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 2017. godinu
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 17. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 18. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 19. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 20. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 21. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 22. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Jastrebarskog za razdoblje srpanj-prosinac 2017.
  a) Izvješće
  b) Dopis
 23. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Jastrebarskog za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine
  a) Izvješće
  b) Financijsko izvješće
 24. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2018. godinu
  a) I. izmjene i dopune
  b) I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa
  c) Obrazloženje
  d) Dopis
 25. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu 
  a) I. izmjene i dopune
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 26. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu
  a) I. izmjene i dopune
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 27. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu
  a) I. izmjene i dopune
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 28. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu
  a) I. izmjene i dopune
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 29. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu
  a) I. izmjene i dopune
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 30. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa razvoja i potpora gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2018. godinu
  a) I. izmjene i dopune
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 31. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba zaštite i spašavanja na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu
  a) I. izmjene i dopune
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 32. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu
  a) I. izmjene i dopune
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 33. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu
  a) I. izmjene i dopune
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 34. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu
  a) I. izmjene i dopune
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 35. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu
  a) I. izmjene i dopune
  b) Obrazloženje
  c) Dopis
 36. Prijedlog Odluke o prijenosu poslovnog udjela
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
  c) Dopis Regionalne razvojne agencije d.o.o.
  d) Dopis
 37. Prijedlog Rješenja o imenovanju pješačke staze u gradu Jastrebarskom
  a) Rješenje o imenovanju
  b) Obrazloženje
 38. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec veljaču 2018. godine
  a) Izvješće
  b) Dopis
 39. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec ožujak 2018. godine
  a) Izvješće
  b) Dopis
 40. Razno
  40.1. Informacija o donesenim aktima
  a) Rješenje o imenovanju tri člana Školskog odbora Glazbene škole Jastrebarsko

ZAVRŠENO

6. sjednica Gradskog vijeća 


U petak 26. siječnja 2018. godine, u Centru za kulturu u Jastrebarskom u 18:00 sati održat će se 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

Zapisnik s održane 5. sjednice Gradskog vijeća možete preuzeti ovdje.

 1. Prijedlog Statuta Grada Jastrebarskog,
  a) Statut
  b) Obrazloženje
  c) Statut Grada Jastrebarskog 
 2. Prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog,
  a) Poslovnik
  b) Obrazloženje
  c) Poslovnik Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
 3. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Jastrebarskog,
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
 4. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada,
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu,
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
  c) Odluka o komunalnom redu
 6. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Jastrebarskog za razdoblje od 2017. do 2022. godine,
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
  c) Suglasnost
  d) Plan gospodarenja otpadom Grada Jastrebarskog
 7. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec prosinac 2017.,
  a) Dopis Gradonačelnika
  b) Izvješće
 8. Razno.

ZAVRŠENO

5. sjednica Gradskog vijeća 


U četvrtak 14. prosinca 2017. godine, u Centru za kulturu u Jastrebarskom u 18:00 sati održat će se 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

Zapisnik s održane 4. sjednice Gradskog vijeća možete preuzeti ovdje.

 1. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) I. Izmjene i dopune Proračuna
  b) I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa
  c) Obrazloženje
  d) Dopis Gradonačelnika
 2. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) I. Izmjene i dopune
  b) Obrazloženje
 3. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) II. Izmjene i dopune
  b) Obrazloženje
 4. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području  Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) I. Izmjene i dopune
  b) Obrazloženje
 5. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) I. Izmjene i dopune
  b) Obrazloženje
 6. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa razvoja i potpore gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) I. Izmjene i dopune
  b) Obrazloženje
 7. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba zaštite i spašavanja na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) I. Izmjene i dopune
  b) Obrazloženje
 8. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) I. Izmjene i dopune
  b) Obrazloženje
 9. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) I. Izmjene i dopune
  b) Obrazloženje
 10. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) I. Izmjene i dopune
  b) Obrazloženje
 11. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) I. Izmjene i dopune
  b) Obrazloženje
 12. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) I. Izmjene i dopune
  b) Obrazloženje
 13. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra,
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
  c) Grafički prikaz
  d) Dokumentacija
 14. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Stambena zona uz glavnu gradsku prometnicu“ u Jastrebarskom,
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
 15. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2018. godinu,
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
 16. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu,
  a) Program
  b) Obrazloženje
 17. Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Slavici Franjetić, Cvetković 64, Jastrebarsko,
  a) Odobrenje
  b) Obrazloženje
 18. Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Zvonku Budinšćaku, Malunje 31A, Jastrebarsko,
  a) Obdobrenje
  b) Obrazloženje
 19. Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Goranu Golešiću, Kolodvorska 42, Jastrebarsko,
  a) Odobrenje
  b) Obrazloženje
 20. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec studeni 2017. godine,
  a) Izvješće
  b) Dopis Gradonačelnika
 21. Razno.

ZAVRŠENO

4. sjednica Gradskog vijeća 


U utorak 28. studenog 2017. godine, u Centru za kulturu u Jastrebarskom u 18:00 sati održat će se 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

Zapisnik s održane 3. sjednice Gradskog vijeća možete preuzeti ovdje. 1. Izvješće o radu trgovačkog društva Ceste Jastrebarsko d.o.o. za 2016. godinu,
  a) Obrazloženje
  b) Izvješće
 2. Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnateljice Centra za kulturu Jastrebarsko,
  a) Obrazloženje
  b) Rješenje
 3. Prijedlog Zaključka o davanju Prijedloga za imenovanje jednog člana u Nadzorni odbor Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o.,
  a) Obrazloženje
  b) Dopis
  c) Zaključak
 4. Prijedlog Odluke o gradskim porezima,
  a) Obrazloženje
  b
  Odluka o gradskim porezima i prirezu poreza na dohodak
  c) Odluka o prijenosu
  d) Odluka o gradskim porezima
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) Obrazloženje
  b) Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu
  c) Odluka o izmjenama i dopunama
  d) Mišljenje Ministarstva uprave
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi grada Jastrebarskog,
  a) Obrazloženje
  b) Odluka o komunalnoj naknadi
  c) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
 7. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za obračun visine komunalne naknade Grada Jastrebarskog,
  a) Obrazloženje
  b) Odluka o vrijednosti boda
  c) Tablica
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljima na području Grada Jastrebarskog,
  a) Obrazloženje
  b) Odluka o upravljanju grobljima
  c) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljima
 9. Prijedlog Odluke o mjerilima za sudjelovanje roditelja-korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko,
  a) Obrazloženje
  b) Odluka
 10. Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja na konačni Prijedlog Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine,
  a) Obrazloženje
  b) Zaključak
  c) Materijal za sjednicu
  d) Konačni nacrt Strategije
  e) Odluka
  f) Cjelovita analiza stanja
  g) Izvješće o provedenom postupku prethodnog vrednovanja
  h) Izvješće o strateškoj procjeni utjecaja na okoliš
  i) Strateške teme
  j) Mišljenje
  k) Akcijski plan
  l) Komunikacijska strategija
  m) Sažetak
 11. Prijedlog Proračuna Grada Jastrebarskog za 2018. godinu i projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu,
  aDopis Gradonačelnika
  b) Proračun Grada Jastrebarskog za 2018. godinu i projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu - opći dio
  c
  Proračun Grada Jastrebarskog za 2018. godinu i projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu - posebni dio
  d) Plan razvojnih programa
  e) Obrazloženje Plana razvojnih programa
  f) Obrazloženje
 12. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2018. godinu,
  a) Obrazloženje
  b) Odluka
 13. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu,
  a) Obrazloženje
  b) Program
 14. Prijedlog  Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu,
  a) Obrazloženje
  b) Program
 15. Prijedlog Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu,
  a) Obrazloženje
  b) Program
 16. Prijedlog Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine Grada Jastrebarskog za 2018. godinu,
  a) Obrazloženje
  b) Program
 17. Prijedlog Programa javnih potreba zaštite i spašavanja na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu,
  a) Obrazloženje
  b) Program javnih potreba
 18. Prijedlog Programa razvoja i potpore gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2018. godinu,
  a) Obrazloženje
  b) Program 
 19. Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu,
  a) Obrazloženje
  b) Program
 20. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu,
  a) Obrazloženje
  b) Program
 21. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu,
  a) Obrazloženje
  b) Program
 22. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu,
  a) Obrazloženje
  b) Program
 23. Prijedlog Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2018. godinu,
  a) Obrazloženje
  b) Program 
 24. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec rujan 2017.,
  a) Izvješće
  b) Dopis Gradonačelnika
 25. Razno.

 

ZAVRŠENO

3. sjednica Gradskog vijeća 


U četvrtak, 12. listopada 2017. godine, u Centru za kulturu u Jastrebarskom u 18:00 sati održat će se 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

Zapisnik s održane 2. sjednice Gradskog vijeća možete preuzeti ovdje.

Dnevni red 3. sjednice Gradskog vijeća

 1. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko za pedagošku godinu 2016./2017.,
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje 
 2. Izvješće o radu Glazbene škole Jastrebarsko za školsku godinu 2016./2017.
  a) Izvješće
  b) Dopis
 3. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  a) Izvješće
  b) Dopis 
 4. Izvješće o radu Turističke zajednice grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  a) Izvješće
  b) Dopis
 5. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Vode Jastrebarsko d.o.o. za 2016. godinu,
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje 
 6. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Groblja Jastrebarsko d.o.o. za 2016. godinu,
  a) Dopis
  b) Izvješće
 7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine,
  a) Dopis
  b) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine, opći dio
  c) Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine, posebni dio 
  d) Izvještaj o provedi plana razvojnih programa
  e) Obrazloženje
  f) Obrazloženje programa
  g) Izvještaj o korištenju proračunske zalihe 
  h) Izvještaj o zaduživanju i jamstvima 
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi Grada Jastrebarskog,
  a) Odluka o izmjenama i dopunama
  b) Obrazloženje
  c) Odluka
  d) Mišljenje
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi,
  a) Odluka o izmjenama i dopunama
  b) Obrazloženje
  c) Odluka
  d) Izvješće
 10. Prijedlog Odluke o promjeni granice između Grada Jastrebarskog i Grada Samobora,
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
  c) Grafički prilog
 11. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja „Stambena zona uz glavnu gradsku prometnicu“ u Jastrebarskom,
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
  c) Grafički prilog
 12. Prijedlog Zaključka o sklapanju Ugovora o sufinanciranju projekta „Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko“,
  a) Obrazloženje
  b) Zaključak
  c) Ugovor
 13. Prijedlog Odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Grada Jastrebarskog,
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
  c) Dokumentacija
 14. Prijedlog Plana davanja koncesija na području grada Jastrebarskog za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova za razdoblje od 2018.-2020. godine,
  a) Plan
  b) Obrazloženje
 15. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj-lipanj 2017.,
  a) Izvještaj
  b) Dopis
 16. Program rada Savjeta mladih Grada Jastrebarskog za 2018. godinu,
  a) Program
 17. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec lipanj 2017.,
  a) Dopis
  b) Izvješće o korištenju proračunske zalihe 
 18. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec srpanj 2017.,
  a) Dopis
  b) Izvješće o korištenju proračunske zalihe
 19. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec kolovoz 2017.,
  a) Dopis
  b) Izvješće o korištenju proračunske zalihe
 20. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  a) Izvješće
 21. Informacija o imenovanju predstavnika osnivača u Upravna vijeća Dječjeg vrtića Radost i Centra za kulturu Jastrebarsko,
  a) Dječjeg vrtića radost
  b) Centra za kulturu Jastrebarsko 
 22. Informacija o imenovanju 4 člana Nadzornog odbora trgovačkih društava Ceste Jastrebarsko d.o.o. i Vode Jastrebarsko d.o.o.,
  a) Ceste Jastrebarsko d.o.o.
  b) Vode Jastrebarsko d.o.o.
 23. Izbor i imenovanje:
  -Razrješenje člana Odbora za financije Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
  - Imenovanje člana Odbora za financije Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
  - Imenovanje Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
 24. Razno.

 ZAVRŠENO

2. sjednica Gradskog vijeća 


U četvrtak, 6. srpnja 2017. godine, u Centru za kulturu u Jastrebarskom u 18:00 sati održat će se 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

Zapisnik s održane 1. sjednice Gradskog vijeća možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED:

 1. Izvješće o radu Centra za kulturu Jastrebarsko za 2016. godinu,
  a) Izvješće
  b) Financijsko Izvješće
  c) Obrazloženje
 2. Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarskog za 2016. godinu,
  a) Izvješće
  b) Financijsko izvješće
  c) Obrazloženje
 3. Izvješće o radu Sportske zajednice Grada Jastrebarskog za 2016. godinu
  a) Izvješće
  b) Financijsko Izvješće
  c) Obrazloženje
 4. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  a) Godišnji izvještaj
  b) Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa
  c) Obrazloženje
  d) Obrazloženje programa
  e) Bilješke
  f) Izvještaj o korištenju proračunske zallihe
  g) Izvještaj o zaduživanju i jamstvima
 5. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  a) Odluka
  b) Obrazloženje 
 6. Prijedlog Odluke o određivanju operativnih snaga sustava civilne zaštite i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Jastrebarskog,
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
 7. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  a) Analiza
  b) Obrazloženje
 8. Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  a) Izvještaj
  b) Obrazloženje
 9. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2017. godinu,
  a) Odluka
  b) Obrazloženje 
 10. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika za učenike Glazbene škole Jastrebarsko i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2017./2018.,
  a) Odluka 
  b) Obrazloženje 
 11. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje
 12. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje
 13. Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje
 14. Izvješće o izvršenju Programa zaštite i očuvanje spomenika kulturne baštine na području Grada Jastrebarskog za 2016. godine,
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje
 15. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje
 16. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje
 17. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje
 18. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje
 19.  Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje
 20. Izvješće o izvršenju Programa razvoja i potpore gospodarstvu Grada Jastrebarsko za 2016. godinu
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje
 21. Izvješće o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 2016. godinu
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje
 22. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  a) Izvješće
  b) Dopis gradonačelnika
 23. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Jastrebarskog za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine,
  a) Izvješće
  b) Dopis Gradonačelnika
 24. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Jastrebarskog za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine
  a) Izvješće
 25. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec travanj 2017. godine,
  a) Izvješće
 26. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec svibanj 2017. godine,
  a) Izvješće
 27. Razno.

ZAVRŠENO

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog održat će se 9. lipnja 2017. godine, s početkom u 16 sati, u Gradskoj vijećnici na adresi Trg J.J. Strossmayera 13. 

Dnevni red možete preuzeti ovdje. 

ZAVRŠENO

26. sjednica Gradskog vijeća 

U četvrtak, 23. ožujka 2017. godine, u Centru za kulturu u Jastrebarskom u 18:00 sati održat će se 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

Zapisnik s održane 25. sjednice Gradskog vijeća možete preuzeti ovdje

DNEVNI RED 26. sjednice Gradskog vijeća

1. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Jastrebarskog
a) Odluka
b) Obrazloženje 
2. Prijedlog Odluke o pokretanju izrade ’’Lokalne politike za djecu’’
a) Odluka
b) Obrazloženje
3. Razno

ZAVRŠENO

25. sjednica Gradskog vijeća 

U četvrtak, 09. veljače 2017. godine, u Centru za kulturu u Jastrebarskom u 18:00 sati održat će se 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

Zapisnik s održane 24. sjednice Gradskog vijeća možete preuzeti ovdje

DNEVNI RED 25. sjednice Gradskog vijeća

 1. Prijedlog  Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za sudjelovanje roditelja-korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko,
  a) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima
  b) Obrazloženje
  a) Odluka o mjerilima (Službeni vijesnik)
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Radost, Jastrebarsko,
  a) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke
  b) Obrazloženje
  c) Odluka (Službeni vijesnik) 
 3. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko,
  a) Rješenje
  b) Obrazloženje
  c) Natječajna dokumentacija
 4. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2017. godinu,
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
 5. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Jastrebarskog,
  a) Program
  b) Obrazloženje
 6. Prijedlog za imenovanje člana Nadzornog odbora Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o.,
  a) Obrazloženje
 7. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec prosinac 2016.,
  a) Izvješće
  b) Dopis Gradonačelnika
 8. Razno.

ZAVRŠENO

24. sjednica Gradskog vijeća 

U četvrtak, 15. prosinca 2016. godine, u Centru za kulturu u Jastrebarskom u 18:00 sati održat će se 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

Zapisnik s održane 23. sjednice Gradskog vijeća možete preuzeti ovdje

DNEVNI RED 24. sjednice Gradskog vijeća

 1. Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  a) Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  b) Odluka o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  c) II. Izmjene i dopune Plana razvojni programa 
  d) Obrazloženje
  e) Uputnica Gradonačelnika 
 2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  a) II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  b) Obrazloženje
 3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  a) II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  b) Obrazloženje 
 4. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području  Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  a) II. Izmjene i dopune Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području  Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  b) Obrazloženje 
 5. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  a)  II. Izmjene i dopune Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  b) Obrazloženje 
 6. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa razvoja i potpore gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  a) II. Izmjene i dopune Programa razvoja i potpore gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  b) Obrazloženje 
 7. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  a) II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  b) Obrazloženje
 8. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  a) II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  b) Obrazloženje
 9. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  a)  II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  b) Obrazloženje
 10. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  a) I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  b) Obrazloženje
 11. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  a)  II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
  b) Obrazloženje 
 12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaduženju Grada Jastrebarskog,
  a) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaduženju Grada Jastrebarskog,
  b) Obrazloženje 
  c) Odluka o zaduženju Grada Jastrebarskog (sl. Vjesnik br. 3/16) 
  d) Odluka za davanje suglasnosti GJ za zaduženje kod HB za obnovu i razvitak
 13. Prijedlog Proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu i projekcije Proračuna za 2018.-2019. godinu,
  a) Proračun Grada Jastrebarskog za 2017. godinu - opći dio 
  b) Proračun Grada Jastrebarskog za 2017. godinu - posebni dio
  c) Plan razvojnih programa za razdoblje od 2017. - 2019. 
  d) Projekcije Proračuna za 2018.-2019. godinu - opći dio
  e) Projekcije Proračuna za 2018.-2019. godinu - posebni dio
  f) 
  Obrazloženje
  g) 
  Obrazloženje programa
  h) 
  Uputnica Gradonačelnika
 14. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  b) Obrazloženje 
 15. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  b) Obrazloženje 
 16. Prijedlog  Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  b) Obrazloženje
 17. Prijedlog Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a)  Program gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  b) Obrazloženje 
 18. Prijedlog Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) Program zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  b) Obrazloženje 
 19. Prijedlog Programa javnih potreba zaštite i spašavanja na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) Program javnih potreba zaštite i spašavanja na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  b) Obrazloženje 
 20. Prijedlog Programa razvoja i potpore gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) Program razvoja i potpore gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  b) Obrazloženje 
 21. Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) Prijedlog  Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  b) Obrazloženje
 22. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  b) Obrazloženje
 23. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) Program javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  b) Obrazloženje 
 24. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) Program javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  b) Obrazloženje
 25. Prijedlog Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) Program javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  b) Obrazloženje 
 26. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra,
  a) Odluka o ukidanju statusa javnog dobra,
  b) Obrazloženje
  c) Izvadak iz zemljišne knjige i grafički prikaz
 27. Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Zvonku Budinšćaku, Malunje 31a, Jastrebarsko,
  a)  Odobrenje za prigodnu prodaju Zvonku Budinšćaku, Malunje 31a, Jastrebarsko,
  b) Obrazloženje 
 28. Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Goranu Golešiću, Kolodvorska 42, Jastrebarsko,
  a)  Odobrenje za prigodnu prodaju Goranu Golešiću, Kolodvorska 42, Jastrebarsko,
  b) Obrazloženje 
 29. Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Miji Kupina, Toplice 8, Gorica Svetojanska
  a)  Odobrenje za prigodnu prodaju Miji Kupina, Toplice 8, Gorica Svetojanska
  b) Obrazloženje 
 30. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec studeni 2016.,
 31. Razno

 

ZAVRŠENO

23. sjednica Gradskog vijeća 

U petak, 18. studenog 2016. godine, u Centru za kulturu u Jastrebarskom u 18:00 sati održat će se 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

Zapisnik s održane 23. sjednice Gradskog vijeća možete preuzeti ovdje

DNEVNI RED 23. sjednice Gradskog vijeća

 1. Prijedlog Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Jastrebarskog,
  a) Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Jastrebarskog,
  b) Obrazloženje
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama  na području grada Jastrebarskog,
  a) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području grada Jastrebarskog,
  b) Jedinstvena baza podataka nerazvrstanih cetsa na području Grada Jastrebarskog
  c) Odluka o nerazvrstanim cestama
  d) Obrazloženje
 3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove nerazvrstane ceste NC 1102 Čabdin“,
  a) Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove nerazvrstane ceste NC 1102 Čabdin“
  b) Prilog uz Odluku 
  c) Obrazloženje
  d) Grafički Prikaz
  e) Građevinska dozvola
 4. Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Milanu Kišan, Trg Sv. Ivana 12a, G. Desinec, Jastrebarsko,
  a) Odobrenje za prodaju
  b) Obrazloženje
 5. Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Slavici Franjetić, Cvetković 64, Jastrebarsko,
  a) Odobrenje za prodaju
  b) Obrazloženje
 6. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec listopad 2016.,
  a) Izvješće
  b) Dopis 
 7. Razno

ZAVRŠENO

22. sjednica Gradskog vijeća 

U ponedjeljak, 10. listopada 2016. godine, u Centru za kulturu u Jastrebarskom u 18:00 sati održat će se 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

Zapisnik s održane 21. sjednice Gradskog vijeća možete preuzeti ovdje

DNEVNI RED 21. sjednice Gradskog vijeća

 1. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko za pedagošku godinu 2015./2016.,
  a) Izvješće
  b) Financijsko Izvješće
  c) Skraćeno financijsko Izvješće
  d) Obrazloženje
 2. Izvješće o radu Glazbene škole za školsku godinu 2015./2016.,
  a) Izvješće
  b) Financijsko Izvješće
  c) Obrazloženje
 3. Izvješće o radu trgovačkog društva Groblja Jastrebarsko d.o.o. za 2015. godinu,
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje
 4. Izvješće o radu trgovačkog društva Ceste Jastrebarsko d.o.o. za 2015. godinu,
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje
 5. Izvješće o radu trgovačkog društva Vode Jastrebarsko d.o.o. za 2015. godinu,
  a) Izvješće
  b) Obrazloženje
 6. Prijedlog  Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Rakitovica I. u Jastrebarskom,
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
  c) Zapisnik
  d) Izvješće o javnoj raspravi
  e) Grafički prikaz 1
  f) Grafički prikaz 2
  g) Grafički prikaz 3
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Grada Jastrebarskog,
  a) Odluka o izmjeni Odluke
  b) Obrazloženje
  c) Odluka o naknadi za razvoj
 8. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine,
  a) Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine - opći dio
  b) Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine - posebni dio
  c) Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa
  d) Obrazloženje
  e) Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskih korisnika
  f) Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
  g) Izvještaj o zaduživanju i jamstvima
 9. Prijedlog Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 2016.-2020. godinu,
  a) Program
  b) Obrazloženje
  c) Mišljenje ministarstva
 10. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (k.č.br.1019 k.o. Jastrebarsko),
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
  c) Grafički prikaz
 11. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (izgradnja cesta u GZ Jalševac u Jastrebarskom),
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
  c) Grafički prikaz
 12. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Jastrebarskog za razdoblje od 1. siječnja-30. lipnja 2016.,
  a) Izvješće
  b) Uputnica
 13. Prijedlog Odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Jastrebarskog,
  a) Odluka
  b) Obrazloženje
 14. Program rada Savjeta mladih Grada Jastrebarskog za 2017. godinu,
  a) Program
 15. Konačni prijedlog Zaključka o dodjeli javnih priznanja Grada Jastrebarskog,
  a) Izvješće
 16. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec lipanj 2016. godine,
  a) Izvješće
  b) Uputnica
 17. Razno.

 

ZAVRŠENO

21. sjednica Gradskog vijeća 


U utorak, 12. srpnja 2016. godine, u Centru za kulturu u Jastrebarskom u 18:00 sati održat će se 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

Zapisnik s održane 20. sjednice Gradskog vijeća možete preuzeti ovdje

DNEVNI RED 21. sjednice Gradskog vijeća

1. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika za učenike Glazbene škole Jastrebarsko i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2016./2017.
a) Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika za učenike Glazbene škole Jastrebarsko i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2016./2017.
b) Obrazloženje
c) Odluka o iznosu participacije
2. Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
a) Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
b) Obrazloženje
3. Prijedlog Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za razdoblje od 2016. do 2020. godine
a) Strategija razvoja Grada Jastrebarskog za razdoblje od 2016. do 2020. godine
b) Obrazloženje
c) Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja Grada Jastrebarskog za razdoblje od 2016. do 2020. godine
4. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
a) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu-opći dio 
b) Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu-posebni dio 
c) Izvještaj o provedbi razvojnih programa Grada Jastrebarskog za 2015. godinu 
d) Obrazloženje 
e) Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala 
f) Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za 2015. godinu 
g) Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine 
h) Obrazloženje izvršenja programa za razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine 
5. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
a) Odluka o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
b) Obrazloženje
6. Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
a) 
Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
b) Obrazloženje
7. Izvješće o izvršenju Programa zaštite i očuvanje spomenika kulturne baštine na području Grada Jastrebarskog za 2015. godine
a) 
Izvješće o izvršenju Programa zaštite i očuvanje spomenika kulturne baštine na području Grada Jastrebarskog za 2015. godine
b) Obrazloženje
8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
a) 
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
b) Obrazloženje
9. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
a) 
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
b) Obrazloženje
10. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
a) 
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
b) Obrazloženje
11. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
a) 
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
b) Obrazloženje
12. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
a) 
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
b) Obrazloženje
13. Izvješće o izvršenju Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarsko za 2015. godinu
a) 
Izvješće o izvršenju Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarsko za 2015. godinu
b) Obrazloženje
14. Izvješće o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
a) 
Izvješće o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
b) Obrazloženje 
15. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu
a) 
Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu - opći dio 
b) Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu - posebni dio 
c) Izmjene i dopune Plana razvojnih programa
d) Obrazloženje
e) Dopis gradonačelnika
16. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu
a) 
I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu
b) 
Obrazloženje
17. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu
a) 
I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu
b) 
Obrazloženje
18. Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području na Grada Jastrebarskog za 2016. godinu
a) 
I. Izmjene i dopune Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području na Grada Jastrebarskog za 2016. godinu
b) 
Obrazloženje
19. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine Grada Jastrebarskog za 2016. godinu
a) 
 I. Izmjene i dopune Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine Grada Jastrebarskog za 2016. godinu
b) 
Obrazloženje
20. Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarskog za 2016. godinu
a) 
I. Izmjene i dopune Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarskog za 2016. godinu
b) 
Obrazloženje
21. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu
a) 
I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu
b) 
Obrazloženje
22. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu
a) 
I. Izmjene dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu
b) 
Obrazloženje
23. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu
a) 
I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu
b) 
Obrazloženje
24. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu
a) 
I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu
b) 
Obrazloženje 
25. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec travanj 2016. godine 
a) Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec travanj 2016. godine 
b) Dopis Gradonačelnika
26. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2016. godinu
a) 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2016. godinu
b) Obrazloženje
c) Odluka o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2016. godinu (Službeni vjesnik GJ; br. 1/16)
27. razno


ZAVRŠENO

20. sjednica Gradskog vijeća 


U četvrtak, 28. travnja 2016. godine, u Centru za kulturu u Jastrebarskom u 18:00 sati održat će se 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

Dnevni red - nakon usvojenih izmjena, preuzmite ovdje.

Zapisnik s održane 19. sjednice Gradskog vijeća možete preuzeti ovdje

DNEVNI RED 20. sjednice Gradskog vijeća

1. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
1a) Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
1b) Financijsko izvješće
1c) Obrazloženje
2. Izvješće o radu Centra za kulturu Jastrebarsko za 2015. godinu
2a)Izvješće o radu Centra za kulturu Jastrebarsko za 2015. godinu
2b) Financijsko izvješće
2c) 
Obrazloženje
3. Prijedlog Odluke o imenovanju spomen obilježja „Nevinoj patnji hrvatskih žrtava svih ratova u Jastrebarskom“
3a) Odluka o imenovanju spomen obilježja „Nevinoj patnji hrvatskih žrtava svih ratova u Jastrebarskom“
3b) Obrazloženje
3c) Izvješće s 2. sjednice Povjerenstva za imenovanje ulica, naselja i trgova
4. Prijedlog Odluke o izgradnji spomen obilježja „Nevinoj patnji hrvatskih žrtava svih ratova u Jastrebarskom“
4a) Odluka o izgradnji spomen obilježja „Nevinoj patnji hrvatskih žrtava svih ratova u Jastrebarskom“
4b) 
Obrazloženje
5. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu Jastrebarsko
5a) Rješenje o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu Jastrebarsko
5b) 
Obrazloženje
5c) 
Odluka i zapisnik Upravnog vijeća
6. Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Jastrebarskog
6a) Odluka o zaduženju Grada Jastrebarskog
6b) 
Obrazloženje
7. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Jastrebarskog
7a) Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Jastrebarskog
7b) Obrazloženje
8. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa općeg dobra kojim upravlja Grad Jastrebarsko (k.č.br. 1573/3 i 1574/4, sve k.o. Jastrebarsko)
8a) Odluka o ukidanju statusa općeg dobra kojim upravlja Grad Jastrebarsko (k.č.br. 1573/3 i 1574/4, sve k.o. Jastrebarsko)
8b) 
Obrazloženje
8c) Dopisi, grafički prilozi, ZK uložak...
9. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (k.č.br. 3090/1 i k.č.br. 4060/6, obje k.o. Jastrebarsko)
9a) Odluka o ukidanju statusa javnog dobra (k.č.br. 3090/1 i k.č.br. 4060/6, obje k.o. Jastrebarsko)
9b) Obrazloženje
9c) Dopisi, grafički prilozi, ZK uložak...
10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sklapanje sporazuma u svrhu uređenja međusobnih prava i obveza za zahvat u prostoru: Rekonstrukcija raskrižja ulice Vladka Mačeka, produžetka ulice Petra Svačića i ulice Bana Josipa Jelačića u Jastrebarskom s trgovačkim društvima Hrvatske ceste d.o.o. i Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije d.o.o.
10a) Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje sporazuma u svrhu uređenja međusobnih prava i obveza za zahvat u prostoru: Rekonstrukcija raskrižja ulice Vladka Mačeka, produžetka ulice Petra Svačića i ulice Bana Josipa Jelačića u Jastrebarskom 
10b) 
Obrazloženje
11. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina u Gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom
11a) Odluka o prodaji nekretnina u Gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom
11b) Obrazloženje
11c) Grafički prikaz
11d) Nalaz i mišljenje
12. Prijedlog Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Jastrebarskog za 2015. godinu
12a) Analiza o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Jastrebarskog za 2015. godinu
12b) Obrazloženje
13. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite grada Jastrebarskog za razdoblje 2016. – 2019. godine
13a) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite grada Jastrebarskog za razdoblje 2016. – 2019. godine
13b) 
Obrazloženje
14. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Jastrebarskog za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine
14a) Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Jastrebarskog za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine
14b) Dopis Gradonačelnika
15. Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji Grada Jastrebarskog i Grada Supetra
15a) Odluka o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji Grada Jastrebarskog i Grada Supetra
15b) 
Obrazloženje
15c) 
Sporazum o prijateljstvu i suradnji Grada Jastrebarskog i Grada Supetra
16. Razno

ZAVRŠENO

19. sjednica Gradskog vijeća 


U srijedu, 23. ožujka 2016. godine, u Centru za kulturu u Jastrebarskom u 18:00 sati održat će se 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

Zapisnik s održane 18. sjednice Gradskog vijeća možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED 19. sjednice Gradskog vijeća

1. Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
1a) Financijsko izvješće
1b) Dopis Gradonačelnika
2. 
Prijedlog Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Jastrebarskog
2a) 
Obrazloženje
3. Prijedlog Odluke o upravljanju javnim sportskim građevinama
3a) Obrazloženje
4. 
Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Jastrebarskog udruzi LAG „SAVA“
4a) 
Obrazloženje
4b) 
Statut Udruge
4c) Izmjene i dopune Statuta
5. Prijedlog Odluke o produljenju trajanja Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za razdoblje 2012.-2015. na vremensko razdoblje 2012.-2016.
5a) 
Obrazloženje
6. 
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grad Jastrebarskog za 2015. godinu
6a) Obrazloženje
7Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
7a) Obrazloženje
8Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
8a) Obrazloženje
9.
Izvješće o radu Savjeta mladih Grada jastrebarskog za razdoblje od 1.10.2015. do 31.12.2015. godine
10. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec veljaču 2016.
10a) Obrazloženje
11. Predstavljanje Geo - informacijskog (WebGIS) sustava Grada Jastrebarskog
12. Razno


ZAVRŠENO

18. sjednica Gradskog vijeća 


U četvrtak, 25. veljače 2016. godine, u Centru za kulturu u Jastrebarskom u 18:00 sati održat će se 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

Zapisnik s održane 17. sjednice Gradskog vijeća od 22. prosinca 2015. godine, možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED 18. sjednice Gradskog vijeća

1. Prijedlog Odluke o donošenju VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog
a) Odluka o donošenju VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog
b) Obrazloženje 
c) Zapisnik
d) Izvješća o javnoj raspravi 
e) Konačni prijedlog plana-osnovni dio 
f) Obvezni prilozi-obrazloženje plana 
g) Grafički prikaz 1 
h) Grafički prikaz 2 
i) Grafički prikaz 3
2. Prijedlog Odluke o donošenju VI. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Jastrebarskog
a) Odluka o donošenju VI. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Jastrebarskog
b) Obrazloženje 
c) Zapisnik 
d) Izvješće o javnoj raspravi 
e) Nacrt konačnog prijedloga plana 
3. Prijedlog Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalševac u Jastrebarsko
a) Odluka o donošenju IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalševac u Jastrebarsko
b) Obrazloženje 
c) Zapisnik 
d) Izvješće o javnoj raspravi 
e) Konačni prijedlog plana 
4. 
Izvješće o radu Športske zajednice Grada Jastrebarskog za 2013. godinu
a) 
Obrazloženje
5. 
Izvješće o radu Športske zajednice Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
a) 
Obrazloženje
6. 
Izvješće o izvršenju Programa malih komunalnih akcija po mjesnim odborima i gradskim četvrtima s područja Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
a) 
Obrazloženje
7. 
Prijedlog Programa malih komunalnih akcija po mjesnim odborima i gradskim četvrtima s područja Grada Jastrebarskog za 2016. godinu
a) 
Obrazloženje
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Grada Jastrebarskog
a) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Grada Jastrebarskog
b) Obrazloženje 
c) Odluka o komunalnom doprinosu Grada Jastrebarskog (pročišćeni tekst) 
9. Prijedlog Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije na području Grada Jastrebarskog
a) Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije na području Grada Jastrebarskog
b) Obrazloženje 
c) Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije na području Grada Jastrebarskog ("Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog" br. 3/13) 
10. Razmatranje i davanje prijedloga i mišljenja o Prijedlogu Odluke o proširenju mjesnog groblja Gornji Desinec
a) Odluka o proširenju mjesnog groblja Gornji Desinec
b) Obrazloženje
c) 
Studija uređenja groblja-Gornji Desinec 
11Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Jastrebarsko
12. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2016. godinu
a) Obrazloženje
1
3. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec prosinac 2015. godine
a) Dopis Gradonačelnika
14. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec siječanj 2016. godine
a) Dopis Gradonačelnika
15. Izbor i imenovanje - prijedlog kandidata za suca porotnika za mladež 
Županijskog suda u Velikoj Gorici
16. Razno

ZAVRŠENO

17. sjednica Gradskog vijeća 


U utorak, 22. prosinca 2015. godine, u Centru za kulturu u Jastrebarskom u 18:00 sati održat će se 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

Zapisnik s održane 16. sjednice Gradskog vijeća 29. listopada 2015. godine, možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED 17. sjednice Gradskog vijeća

 1. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko Radost Jastrebarsko,
 2. Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu,
  a) Odluka o II izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. - opći dio 
  b
  Odluka o II izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. - posebni dio 
  c) II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa 
 3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu,
 4. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu,
 5. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području  na Grada Jastrebarskog za 2015. godinu,
 6. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine Grada Jastrebarskog za 2015. godinu,
 7. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarskog za 2015. godinu,
 8. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu,
 9. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu,
 10. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu,
 11. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu,
 12. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu,
 13. Prijedlog Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu i projekcije Proračuna za 2017.-2018. godinu,
  a) Prijedlog Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu - opći dio
  b) Prijedlog Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu - posebni dio
  c) Plan razvojnih programa
  d) Projekcije Proračuna za 2017.-2018. godinu - opći dio 
  e) Projekcije Proračuna za 2017.-2018. godinu - posebni dio
 14. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
 15. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
 16. Prijedlog  Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
 17. Prijedlog Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području  na Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
 18. Prijedlog Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
 19. Prijedlog Programa razvoja i potpore gospodarstvu Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
 20. Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
 21. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
 22. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
 23. Prijedlog Programa javnih potreba u športu na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
 24. Prijedlog Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
 25. Prijedlog Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Sjeverni dio centra Jastrebarskog,
 26. Davanje Odobrenja Programa rada Savjeta mladih Grada Jastrebarskog za 2016. godinu,
 27. Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju (Slavica Franjetić, Cvetković 64, Jastrebarsko),
 28. Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju (Mijo Kupina, Toplice 8, Gorica Svetojanska),
 29. Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju (Zvonko Budinšćak, Malunje 31a, Jastrebarsko),

 

ZAVRŠENO

16. sjednica Gradskog vijeća 


U četvrtak, 29. listopada 2015. godine, u Centru za kulturu u Jastrebarskom u 18:00 sati održat će se 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

Zapisnik s održane 15. sjednice Gradskog vijeća 09. srpnja 2015. godine, možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED 16. sjednice Gradskog vijeća

 1. Izvješće o radu Glazbene škole Jastrebarsko, za školsku godinu 2014/2015.,
  a) Obrazloženje  
  b) Financijsko izvješće
 2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za ulazak u sastav urbane aglomeracije Zagreb,
 3. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Jastrebarskog za razdoblje od 1. siječnja 2015. do 30. rujna 2015. godine,
 4. Konačni prijedlog Zaključka o dodjeli javnih priznanja Grada Jastrebarskog,
 5. Informacija o provedenim kapitalnim projektima na području Grada Jastrebarskog,
 6. Razno.

 

ZAVRŠENO

15. sjednica Gradskog vijeća 


U četvrtak, 24. rujna 2015. godine, u Centru za kulturu u Jastrebarskom u 18:00 sati održat će se 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

Zapisnik s održane 14. sjednice Gradskog vijeća 09. srpnja 2015. godine, možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED 15. sjednice Gradskog vijeća

 1. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine, a) Obrazloženje
 2. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko, za pedagošku godinu 2014/2015., a) Financijsko izvješće b) Obrazloženje
 3. Izvješće o radu trgovačkog društva VODE JASTREBARSKO d.o.o. za 2014. godinu, a) Obrazloženje
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za sudjelovanje roditelja-korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića „Radost“ Jastrebarsko,
 5. Prijedlog Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja  Gospodarske zone Jalševac,
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljima na području Grada Jastrebarskog,
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Jastrebarskog, 7a) Tablica
 8. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina k.č.br. 3020/3, k.č.br. 3021, k.č.br. 3022, k.č.br. 3023 i k.č.br. 3087, sve k.o. Jastrebarsko u vlasništvu Grada Jastrebarskog,
 9. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Jastrebarskog,
 10. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od siječanj-lipanj 2015. godine, 10a) Dopis
 11. Izbor i imenovanja:
  -  prijedlog kandidata za članove Savjeta mladih Grada Jastrebarskog
  -  prijedlog kandidata za zamjenike članova Savjeta mladih Grada Jastrebarskog,
 12. Izvješće o korištenju proračunske rezerve za mjesec srpanj 2015.,
 13. Razno.

 

ZAVRŠENO

14. sjednica Gradskog vijeća 


U četvrtak, 09. srpnja 2015. godine, u Centru za kultru u Jastrebarskom u 19:00 sati održat će se 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

Zapisnik s održane 13. sjednice Gradskog vijeća 02.lipnja 2015. godine, možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED 14. sjednice Gradskog vijeća

 1. Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračunu Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
 2. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Jastrebarskog za 2014 godinu,
 3. Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarskog za 2014. godinu, 
  a) Financijsko izvješće
  b) Obrazloženje
 4. Izvješće o radu Zajednice kulturno-umjetničkih društava Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
  a) Izvješće o uplaćenim sredstvima
  b) Obrazloženje
 5. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
  a) Obrazloženje
 6. Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
 7. Izvješće o izvršenju Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
 8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
 9. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
 10. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
 11. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
 12. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
 13. Izvješće o izvršenju Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarsko za 2014. godinu,
 14. Izvješće o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
 15. Izvješće o radu trgovačkog društva „Vode Jastrebarsko“ d.o.o. za 2014. godinu,
 16. Izvješće o radu trgovačkog društva „Ceste Jastrebarsko“ d.o.o. za 2014. godinu,
 17. Izvješće o radu trgovačkog društva „Groblja Jastrebarsko“ d.o.o. za 2014. godinu,
 18. Prijedlog Javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Jastrebarskog,
 19. Prijedlog Zaključka o sklapanju Sporazuma,
 20. Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji Grada Jastrebarskog i općine Trenčianska Teplá,
 21. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec svibanj 2015. godine,
 22. Razno.

 

ZAVRŠENO

13. sjednica Gradskog vijeća 


U utorak, 02. lipnja 2015. godine, u Centru za kultru u Jastrebarskom u 19:00 sati održat će se 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

Zapisnik s održane 12. sjednice Gradskog vijeća 12. ožujka 2015. godine, možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED 13. sjednice Gradskog vijeća

 1. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko, 
 2. Izvješće o radu Centra za kulturu Jastrebarsko za 2014. godinu,
  2.a. Financijski izvještaj
  2.b. Obrazloženje 
 3. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu,
  3.a. Prijedlog Odluke - posebni dio
  3.b. Obrazloženje
  3.c. Plan razvojnih programa
 4. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu,
 5. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (k.č.br. 2496 k.o. Reka Plešivička),
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti,
 7. Izvješće o provedbi Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
  7.a. Baza razvojnih projekata
  7.b. Obrazloženje
 8. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2014. godine,
  8.a. Dopis Gradonačelnika
 9. Izvješće o radu Savjeta mladih za 2014. godinu,
 10. Prijedlog Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
 11. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Jastrebarskog u 2015. godini,
 12. Izbor i imenovanja:
  12.a. Prijedlog kandidata za suca porotnika Županijskog suda u Velikoj Gorici
  12.b. Prijedlog kandidata za suca za mladež Županijskog suda u Velikoj Gorici
 13. Razno.

 

ZAVRŠENO

12. sjednica Gradskog vijeća 


U četvrtak, 12. ožujka 2015. godine, u Centru za kultru u Jastrebarskom u 18:00 sati održat će se 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

Zapisnik s održane 11. sjednice Gradskog vijeća 7. listopada 2014. godine, možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED 12. sjednice Gradskog vijeća 

 1. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Glazbene škole Jastrebarsko, 1a) Statut Glazbene škole Jastrebarsko
 2. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
 3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
 4. Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
 5. Izvješće o izvršenju Programa malih komunalnih akcija po mjesnim odborima i gradskim četvrtima s područja Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
 6. Prijedlog Programa malih komunalnih akcija po mjesnim odborima i gradskim četvrtima s područja Grada Jastrebarskog za 2015. godinu,
 7. Prijedlog Odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području Grada Jastrebarskog,
 8. Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda s područja aglomeracije Jastrebarsko,
 9. Prijedlog Odluke o izradi VI. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Jastrebarskog,
 10. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Rakitovica I. (prostor bivše vojarne) u Jastrebarskom,
 11. Prijedlog Odluke o izradi VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog,
 12. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi,
 13. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2015. godinu,
 14. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec prosinac 2014. godine,
 15. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec veljaču 2015. godine,
 16. Razno.

ZAVRŠENO

U četvrtak, 18. prosinca 2014. godine, u Centru za kultru u Jastrebarskom u 18:00 sati održat će se 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

Zapisnik s održane 10. sjednice Gradskog vijeća 7. listopada 2014. godine, možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED 11. sjednice Gradskog vijeća 

 1. Izvješće o radu Glazbene škole Jastrebarsko za školsku godinu 2013./2014.
  1a) Dopis Gradonačelnika
 2. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Zagrebačke županije
 3. Prijedlog Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Mačekova-Zdihovačka“ u Jastrebarskom
 4. Prijedlog Odluke o donošenju I. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Pečkarica“ u Jastrebarskom
 5. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
  5a) 2014 II REBALANS- Plan razvojnih programa 2014-2016
 6. Prijedlog III. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
 7. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
 8. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
 9. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
 10. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarskog za 2014. godine
 11. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog
 12. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
 13. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
 14. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
 15. Prijedlog Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu i Projekcije Proračuna za 2016. i 2017. godine
  15a) Plan razvojnih programa - 2015-2017
 16. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
 17. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
 18. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
 19. Prijedlog Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
 20. Prijedlog Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
 21. Prijedlog Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
 22. Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
 23. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
 24. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
 25. Prijedlog Programa javnih potreba u športu na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
 26. Prijedlog Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2015. godinu
 27. Prijedlog Odluke o plaći Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika koji svoja prava ostvaruju iz radnog odnosa
 28. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Jastrebarskog
 29. Prijedlog Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama i korištenje kabelske kanalizacije u vlasništvu Grada Jastrebarskog
 30. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine k.č.br. 241/2, k.o. Gornja Kupčina u vlasništvu Grada Jastrebarskog
 31. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine k.č.br. 241/3, k.o. Gornja Kupčina u vlasništvu Grada Jastrebarskog
 32. Prijedlog Odluke o darovanju nekretnine k.č.br. 1523/1, k.o. Desinec u vlasništvu Grada Jastrebarskog
 33. Prijedlog Odluke o izmjena i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
 34. Prijedlog Odobrenja za prigodnu prodaju Slavici Franjetić, Cvetković 64, Jastrebarsko
 35. Prijedlog Odluke o prodaji 239 dionica tvrtke IHOR PARK d.d., Jastrebarsko
 36. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec rujan 2014. godine
 37. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec listopad 2014. godine
 38. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec studeni 2014. godine
 39. Razno

ZAVRŠENO

U utorak, 7. listopada 2014. godine, u Centru za kultru u 18:00 sati održat će se 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

Zapisnik s održane 9. sjednice Gradskog vijeća, 10. srpnja 2014. godine možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED 10. sjednice  Gradskog vijeća

 1. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine,
 2. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko,
 3. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko za pedagošku godinu 2013/2014.,
 4. Izvješće o radu Centra za kulturu Jastrebarsko za 2013. godinu,
  4.a) Financijski izvještaj CZK
  4.b.) Obrazloženje
 5. Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarsko za 2013. godinu,
  5.a) Obrazloženje
 6. Izvješće o radu Zajednice kulturno umjetničkih udruga Grada Jastrebarskog za 2013. godinu,
  6.a) Obrazloženje
 7. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog za 2013. godinu,
  7.a) Plan rada za 2014; Financijski plan 2014.
  7.b) Obrazloženje
 8. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Vode Jastrebarsko d.o.o. za 2013. godinu,
  8.a) Obrazloženje
 9. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Groblja Jastrebarsko d.o.o. za 2013. godinu,
  9.a) Obrazloženje
 10. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Ceste Jastrebarsko d.o.o. za 2013. godinu,
  10.a) Obrazloženje
 11. Izvješće o provedbi Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za 2013. godinu,
  11.a) Obrazloženje
 12. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od siječnja do lipnja 2014. godine,
  12.a) Dopis Gradonačelnika
 13. Davanje odobrenja Programa rada Savjeta mladih za 2015. godinu,
 14. Prijedlog Odluke o upravljanju grobljima na području Grada Jastrebarsko,
 15. Prijedlog Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Pečkarica“ u Jastrebarskom,
 16. Prijedlog Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Mačekova-Zdihovačka“,
 17. Prijedlog Odluke o donošenju VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog,
 18. Prijedlog Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Južna zona u Jastrebarskom“,
 19. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi (k.č.br. 18345 k.o. Čeglje),
 20. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o gradskim porezima i prirezu porezu na dohodak,
 21. Konačni prijedlog Zaključka o dodjeli javnih priznanja Grada Jastrebarskog,
 22. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec lipanj 2014. godine,
 23. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec srpanj 2014. godine,
 24. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec kolovoz 2014. godine,
 25. Razno.

ZAVRŠENO

U četvrtak, 10. srpnja 2014. godine, u Centru za kultru u 19:00 sati održat će se 9. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

Zapisnik s održane 8. sjednice Gradskog vijeća, 2. lipnja 2014. godine možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED 9

 1. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
 2. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
 3. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog  za 2014. godinu,
 4. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
 5. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
 6. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
 7. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
 8. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
 9. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
 10. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
 11. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu,
 12. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Jastrebarskog,
 13. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Jastrebarskog,
 14. Izbor i imenovanja:
  - razrješenje jednog člana Odbora za Statut, Poslovnik i propise,
  - imenovanje jednog člana Odbora za Statut, Poslovnik i propise,
 15. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec svibanj 2014. godine,
 16. Razno.

 

ZAVRŠENO

U ponedjeljak 2. lipnja 2014. godine, u Centru za kultru u 18:00 sati održat će se 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

Zapisnik s održane 7. sjednice Gradskog vijeća, 27. ožujak 2014. godine možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED 8. sjednice Gradskog vijeće Grada Jastrebarskog

 1. Izvješće Mandatnog povjerenstva - verifikacija mandata i polaganje svečane prisege,
 2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna grada Jastrebarskog za 2013. godinu,
 3. Prijedlog  Izvješća o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 2013. godinu,
 4. Prijedlog  Izvješća o izvršenju Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarskog za 2013. godinu,
 5. Prijedlog  Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu,
 6. Prijedlog  Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu,
 7. Prijedlog  Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu,
 8. Prijedlog  Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu,
 9. Prijedlog  Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu,
 10. Prijedlog Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2013. godine,
 11. Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova,
 12. Prijedlog Odluke o donošenju III. Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalševac,
 13. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi,
 14. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva bez naknade nekretnina u vlasništvu Grada Jastrebarskog za izgradnju infrastrukturne građevine „Denivelacija D310 preko željezničke pruge u Jastrebarskom“,
 15. Prijedlog Odluke o ostvarivanju prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Radost“ Jastrebarsko,
 16. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta,
 17. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Jastrebarskog za 2013. godinu;
 18. Izbor i imenovanja: razrješenje dužnosti člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Jastrebarskog, imenovanje člana Stožera zaštite i spašavanja Grada Jastrebarskog, razrješenje dva člana Zapovjedništva Civilne zaštite Grada Jastrebarskog i imenovanje dva člana Zapovjedništva Civilne zaštite Grada Jastrebarskog,
 19. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec ožujak 2014. godine,
 20. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec travanj 2014. godine,
 21. Informacija o sklopljenom Sporazumu o provedbi projekta rekonstrukcije i gradnje sustava javne rasvjete,
 22. Razno.

ZAVRŠENO

U četvrtak 27. ožujka 2014. godine, u Centru za kultru u 18:00 sati održat će se 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

Zapisnik s održane 6. sjednice Gradskog vijeća, 6. veljače 2014. godine možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED 7. sjednice Gradskog vijeće Grada Jastrebarskog

 1. Izvješće Mandatnog povjerenstva - verifikacija mandata i polaganje svečane prisege,
 2. Izvješće oprovedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Jastrebarskog za 2013. godinu,
 3. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu,
 4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu,
 5. Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu,
 6. Izvješće o izvršenju Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine za 2013. godinu,
 7. Prijedlog Programa malih komunalnih akcija po mjesnim odborima i gradskim četvrtima s područja Grada Jastrebarskog,
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Grada Jastrebarskog,
 9. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2014. godinu,
 10. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec siječanj 2014. godine,
 11. Informacija o provedenim i planiranim EU projektima na području Grada Jastrebarskog,
 12. Razno.

ZAVRŠENO

U četvrtak 6. veljače 2014. godine, u Centru za kultru u 18:00 sati održat će se 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

Zapisnik s održane 5. sjednice Gradskog vijeća, 12. prosinca 2013. godine možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED 6. sjednice Gradskog vijeće Grada Jastrebarskog

 1. Prijedlog Poslovničke Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
 2. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Jastrebarskog
 3. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Jastrebarskog
 4. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
 5. Prijedlog Odluke o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog
 6. Prijedlog Odluke o donošenju III. ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Pečkarica“ u Jastrebarskom
 7. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja cijene redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima drugih osnivača i kod ovlaštenih dadilja
 8. Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Jastrebarskog
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Centra za kulturu Jastrebarsko
 10. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi (na nekretnini označenoj kao k.č.br. 3090/4 k.o. Jastrebarsko)
 11. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi (na nekretnini označenoj kao k.č.br. 4060/5, 4060/7, 4060/8, 4060/9, 4060/10, 4060/11, 4060/12, sve k.o. Jastrebarsko)
 12. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra (na nekretnini označenoj kao k.č.br. 1655 k.o. Volavje)
 13. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
 14. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec prosinac 2013. godine
 15. Izbor i imenovanja:

           -          razrješenje predsjednika Odbora za financije Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

           -          imenovanje člana Odbora za financije Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

           -          imenovanje predsjednika Odbora za financije Gradskog vijeća Grada Jastrebarsko

 16. Razno.

ZAVRŠENO

U četvrtak, 12. prosinca 2013. godine, u Gradskoj vijećnici u Jastrebarskom (Strossmayerov trg 13) u 18:00 sati održat će se 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

Zapisnik s održane 4. sjednice Gradskog vijeća, 11. studenog 2013. godine možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED 5. sjednice Gradskog vijeće Grada Jastrebarskog

 1. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Ceste Jastrebarsko d.o.o. za 2012. godinu
 2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2013. godinu
 3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu
 4. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu
 5. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu
 6. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu
 7. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu
 8. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu
 9. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu
 10. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu
 11. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarskog za 2013. godinu
 12. Prijedlog Proračuna Grada Jastrebarskog za 2014. godinu i projekcije Proračuna za 2015. – 2016. godinu
 13. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
 14. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
 15. Prijedlog Programa javnih potreba u športu području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
 16. Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
 17. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
 18. Prijedlog Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
 19. Prijedlog Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
 20. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
 21. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
 22. Prijedlog Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
 23. Prijedlog Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine na području Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
 24. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec studeni 2013. godine
 25. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika koji svoja prava ostvaruju iz radnog odnosa
 26. Prijedlog Odluke o obvezi plaćanja naknade za razvoj javne vodoopskrbe i odvodnje na području Grada Jastrebarskog
 27. Prijedlog Odluke o izradi III. ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Pečkarica u Jastrebarskom
 28. Prijedlog Odluke o darivanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Grada Jastrebarskog
 29. Prijedlog Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu
 30. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Jastrebarskog
 31. Davanje odobrenja Programa rada Savjeta mladih Grada Jastrebarskog za 2014. godinu
 32. Davanje prijedloga za imenovanje 1 člana u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
 33. Razno.

ZAVRŠENO

U ponedjeljak 11. studenog 2013. godine, u Centru za kultru u 18:00 sati održat će se 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

Zapisnik s održane 3. sjednice Gradskog vijeća, 10. listopada 2013. godine možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED 4. sjednice Gradskog vijeće Grada Jastrebarskog

 1. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Ceste Jastrebarsko d.o.o. za 2012. godinu
 2. Prijedlog Odluke o mjerilima za sudjelovanje roditelja-korisnika usluge u cijeni programa Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Centra za kulturu Jastrebarsko
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Grada Jastrebarskog
 5. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za obračun visine komunalne naknade
 6. Prijedlog Odluke o izradi III. ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalševac u Jastrebarskom
 7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju darovanja (sklapanje Ugovora o darivanju mosta Bejli M-1, tip DJ 7 u Domagoviću s Ministarstvom obrane RH (procijenjena vrijednost mosta 747.160,00)
 8. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine k.č.br. 1625, k.o. Cvetković
 9. Prijedlog Odluke o sklapanju sporazuma o prijateljstvu i suradnji Grada Jastrebarskog i Grada Hvara
 10. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec rujan 2013. godine
 11. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec listopad 2013. godine
 12. Razno

ZAVRŠENO

U četvrtak 10. listopada 2013. godine, u Centru za kultru u 19.00 sati održat će se 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED 3. sjednice Gradskog vijeće Grada Jastrebarskog

 1. Izvješće o radu Gradskog crvenog križa Jastrebarsko za 2012. godinu
 2. Izvješće o radu Centra za kulturu Jastrebarsko za 2012. godinu
 3. Izvješće o radu Glazbene škole Jastrebarsko za šk. god. 2012. - 2013. godinu
 4. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Radost za pedagošku godinu 2012. – 2013. godinu
 5. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice za 2012. godinu
 6. Izvješće Športske zajednice Grada Jastrebarsko za 2012. godinu, I dio                                                                                                                                                                                                                                                        Izvješće Športske zajednice Grada Jastrebarsko za 2012. godinu, II dio
 7. Izvješće o radu zajednice kulturno-umjetničkih udruga Grada Jastrebarskog za 2012. godinu
 8. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Vode Jastrebarskog d.o.o. za 2012. godinu
 9. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Ceste Jastrebarsko d.o.o. za 2012. godinu
 10. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Groblja Jastrebarsko d.o.o. za 2012. godinu
 11. Izvješće o radu Gradonačelnika grada Jastrebarskog za razdoblje 1. siječanj do 30. lipnja 2013. godine
 12. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj - lipanj 2013. godine dio                                                                                                           Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj - lipanj 2013. godine-II dio                                                                                                                                                             Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj - lipanj 2013. godine - III dio
 13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
 14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljima na području Grada Jastrebarskog
 15. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zaduženju Grada Jastrebarskog za kapitalni projekt izgradnje komunalne infrastrukture
 16. Prijedlog Odluke o kratkoročnom oročavanju raspoloživih kunskih sredstava proračuna Grada Jastrebarskog u 2013. godini
 17. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2013. godinu
 18. Prijedlog Osnovna pravila mjesnih odbora i gradskih četvrti Grada Jastrebarskog
 19. Konačni prijedlog Zaključka o dodjeli javnih priznanja Grada Jastrebarskog za 2013. godinu
 20. Prijedlog Rješenja o izboru članica-članova Savjeta mladih Grada Jastrebarskog
 21. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Jastrebarskog
 22. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec srpanj 2013. godine
 23. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec kolovoz  2013. godine
 24. Izbor i imenovanja - Razrješenje jednog člana Odbora za izbor i imenovanja, Izbor jednog člana Odbora za izbor i imenovanja
 25. Prethodna suglasnost na Statut Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko
 26. Prethodna suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Radost Jastrebarsko
 27. Razno

ZAVRŠENO

U četvrtak 11. srpnja 2013. godine, u Centru za kultru u 19.00 sati održat će se 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED 2. sjednice Gradskog vijeće Grada Jastrebarskog

 1. Izvješće Mandatnog povjerenstva
 2. Prijedlog Plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije za Grad Jastrebarsko
 3. Prijedlog Odluke o donošenju VI. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog
 4. Prijedlog Odluke o donošenju III. ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Južna zona" Jastrebarsko
 5. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna grada Jastrebarskog za 2012. godinu
 6. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 2012. godinu
 7. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa potopre gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarskog za 2012. godinu
 8. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2012. godinu
 9. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2012. godinu
 10. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Grada Jastrebarskog za 2012. godinu
 11. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2012. godinu
 12. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2012. godinu
 13. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2012. godinu
 14. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2012. godinu
 15. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine na području Grada Jastrebarskog za 2012. godinu
 16. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 2012. godinu
 17. Prijedlog Izvješća o izvršenju Plana gospodarnja otpadom na području Grada Jastrebarskog za 2012. godinu
 18. Prijedlog Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2012. godine
 19. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2013. godinu
 20. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu
 21. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu
 22. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu
 23. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu
 24. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu
 25. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu
 26. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu
 27. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu
 28. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarskog za 2013. godinu
 29. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Jastrebarskog (k.č.br.3708, k.o. Cvetković)
 30. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
 31. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec ožujak 2013. godine
 32. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec travanj2013. godine
 33. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec svibanj 2013. godine

ZAVRŠENO

U srijedu 03. travnja 2013. godine, u Centru za kultru u 19.00 sati održat će se 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog.
Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED 23. sjednice Gradskog vijeće Grada Jastrebarskog

 1. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra (k.č.br. 3708 k.o. Cvetković)
 2. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu Grada Jasterbarskog
 3. Prijedlog Odluke o izradi VI. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog
 4. Prijeldog Odluke o izradi III. Cljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Južna zona" u Jastrebarskom
 5. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Jastrebarskog
 6. Razno

ZAVRŠENO

U četvrtak 14. ožujka 2013. godine, u Centru za kultru u 18.00 sati održat će se 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog.
Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED 22. sjednice Gradskog vijeće Grada Jastrebarskog

 1. Prijedlog Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti za koje se dodjeljuju koncesije na području Grada Jastrebarskog
 2. Prijedlog Plana davanja koncesija na području Grada Jastrebarskog za razdoblje od 2013. do 2015. godine
 3. Prijedlog Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za razdoblje 2013. do 2015. godinu
 4. Prijedlog Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Jastrebarskog
 5. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Jastrebarskog
 6. Prijedlog Poslovničke Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog
 7. Prijedlog Odluke o područjima i granicama mjesnih odbora i gradskih četvrti na području Grada Jastrebarskog
 8. Prijedlog Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti Grada Jastrebarskog
 9. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Jastrebarskog za 2012. godinu
 10. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec siječanj 2013. godine
 11. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec veljaču 2013. godine
 12. Razno

ZAVRŠENO

U četvrtak 21. veljače 2013. godine, u Centru za kultru u 18.00 sati održat će se 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog.
Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED 21. sjednice Gradskog vijeće Grada Jastrebarskog

 1. Prijedlog Odluke o donešenju II. ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Gospodarska zona Jalševac" u Jastrebarskom
 2. Prijedlog Odluke o donošenju V. ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Sjeverni dio centra Jastrebarskog"
 3. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama za 2013. godinu
 4. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dounama Statuta grada Jastrebarskog
 5. Razno

NAJAVA:

U četvrtak 13. prosinca 2012. godine, u Centru za kultru u 18.00 sati održat će se 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog.
Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED 20. sjednice Gradskog vijeće Grada Jastrebarskog

 1. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije razvoja Grada Jastrebarskog za razdoblje 2012. - 2015. godine,
 2. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Jastrebarskog za 2013. godinu,
 3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Jastrebarskog za 2012. godinu i Projekcije proračuna za razdoblje 2013. – 2014. godina,
 4. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jasterbarskog za 2012. godinu,
 5. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2012. godinu,
 6. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 2012. godinu,
 7. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine na području Grada Jastrebarskog za 2012. godinu,
 8. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 2012. godinu,
 9. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa potpore gospodarstvu obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarskog za 2012. godinu,
 10. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog u 2012. godini,
 11. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima  na području Grada Jastrebarskog u 2012. godini,
 12. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog u 2012. godini
 13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kapitalnim projektima,
 14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji svoja prava ostvaruju iz radnog odnosa,
 15. Prijedlog Proračuna Grada Jastrebarskog za 2013. godinu i Projekcije proračuna za 2014. – 2015. godinu,
 16. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Jastrebarskog za 2013. godinu,
 17. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu,
 18. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu,
 19. Prijedlog Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu,
 20. Prijedlog Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu,
 21. Prijedlog Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 2013. godinu,
 22. Prijedlog Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarskog za 2013. godinu,
 23. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu,
 24. Prijedlog Programa javnih potreba u športu  na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu,
 25. Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima  na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu,
 26. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju  na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu,
 27. Prijedlog Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2013. godinu,
 28. Prijedlog Odluke o skidanju svojstva javnog dobra (k.č.br. 223/9, 223/10, 234/4, 234/6, 245/4, 245/5, 252/5 i 255/2, sve k.o. Jastrebarsko),
 29. Prijedlog Odluke o izradi II. ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalševac u Jastrebarskom,
 30. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta „Prodin Dol I“ i „Prodin Dol II“,
 31. Prijedlog Odluke o učlanjivanju u Lokalnu akcijsku grupu „JANA“,
 32. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Glazbene škole Jastrebarsko,
 33. Prijedlog Analize o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Grada Jastrebarskog za 2012. godinu,
 34. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Jastrebarskog u 2013. godini,
 35. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Radost, Jastrebarsko,
 36. Prijedlog Rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Stožera zštite i spašavanja Grada Jastrebarskog,
 37. Prijedlog Zaključka o davanju prijedloga za imenovanje jednog člana u Nadzorni odbor Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o.,
 38. Prijedlog Zaključka o davanju prijedloga za razrješenje mrtvozornika na području Grada Jastrebarskog,
 39. Prijedlog Zaključka o davanju prijedloga za imenovanje mrtvozornika na području Grada Jastrebarskog,
 40. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec rujan 2012. godine,
 41. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec listopad 2012. godine,
 42. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec studeni 2012. godine,
 43. Razno.

ZAVRŠENO

U četvrtak 27. rujna 2012. godine, u Centru za kulturu u 19.00 sati održat će se 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarsko.
Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

 1. Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarsko za 2011. godinu,
 2. Izvješće o radu trgovačkog društva Groblja Jastrebarsko d.o.o. za 2011. godinu,
 3. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Ceste Jastrebarsko d.o.o. za 2011. godinu,
 4. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Vode Jastrebarsko d.o.o. za 2011. godinu,
 5. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji grada Jastrebarsko za 2011. godinu,
 6. Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Radost“ Jastrebarsko za pedagošku 2011./2012. godinu,
 7. Izvješće o radu Glazbene škole Jastrebarsko za školsku 2011./2012. godinu,
 8. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Jastrebarskog za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine,
 9. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Jastrebarskog za razdoblje siječanj – lipanj 2012. godine,
 10. Konačni prijedlog Zaključka o dodjeli javnih priznanja Grada Jastrebarskog,
 11. Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji Grada Jastrebarskog i Grada Senja,
 12. Prijedlog Odluke o donošenju V. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog,
 13. Prijedlog Odluke o donošenju II. ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Pečkarica“,
 14. Prijedlog Odluke o izradi V. ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Sjeverni dio centra“ u Jastrebarskom,
 15. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra (k.č.br. 1278 i k.č.br. 3703/1, obje k.o. Cvetković),
 16. Prijedlog Rješenja o imenovanju ulice u gradu Jastrebarskom (Gospodarska zona „Jalševac),
 17. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec srpanj 2012. godine,
 18. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec kolovoz 2012. godine,
 19. Izbor i imenovanja:
  - razrješenje člana Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša (Davor Kalem)
  - izbor člana Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
  - izbor predsjednika Odbora za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
 20. Razno

ZAVRŠENO
U četvrtak 28. lipnja 2012. godine, u Centru za kulturu u 19.00 sati održat će se 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarsko.
Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

 1. Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Jastrebarskog za kapitalni projekt izgradnje komunalne infrastrukture
 2. Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Jastrebarskog
 3. Prijedlog Odluke o izradi V. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog
 4. Prijedlog Odluke o izradi II. ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Pečkarica“
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
 6. Prijedlog Odluke o davanju mišljenja na sklapanje Sporazuma o uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, izgradnji i korištenju Županijskog centra za gospodarenje otpadom Zagrebačke županije
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju ulice u gradu Jastrebarskom
 8. Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Jastrebarskog za 2011. godinu
 9. Izvješće o radu Športske zajednice Grada Jastrebarskog za 2011. godinu
 10. Izvješće o radu Zajednice kultruno-umjetničkih udruga Grada Jastrebarskog za 2011. godinu
 11. Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Jastrebarsko za 2011. godinu
 12. Izvješće o radu Centra za kulturu Jastrebarsko za 2011. godinu
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Centra za kulturu Jastrebarsko
 14. Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Jastrebarskog
 15. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec svibanj 2012. godine
 16. Razno.

ZAVRŠENO
U četvrtak, 31. svibnja 2012. godine, u Centru za kulturu u 19.00 sati održat će se 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Jastrebarsko.
Dnevni red sjednice možete preuzeti ovdje.

DNEVNI RED 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Jastrebarskog

 1. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec ožujak 2012. godine,
 2. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec travanj 2012. godine,
 3. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama proračuna Grada Jastrebarskog za 2012. godinu i Projekcije proračuna za razdoblje 2013. – 2014. godine,
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju proračuna Grada Jastrebarskog za 2012. godinu,
 5. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2012. godinu,
 6. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Jastrebarskog za 2012. godinu,
 7. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Jastrebarskog za 2012. godinu,
 8. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa zaštite i očuvanja spomenika kulturne baštine  na području Grada Jastrebarskog za 2012. godinu,
 9. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Jastrebarskog za 2012. godinu,
 10. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu na području Grada Jastrebarskog za 2012. godinu,
 11.  Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Jastrebarskog za 2012. godinu,
 12.  Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju na području Grada Jastrebarskog za 2012. godinu,
 13.  Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom umjetničkom obrazovanju na području Grada Jastrebarskog za 2012. godinu,
 14.  Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Jastrebarskog za 2012. godinu,
 15.  Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa potpore gospodarstvu, obrtništvu, malom i srednjem poduzetništvu Grada Jastrebarskog za 2012. godinu,
 16.  Prijedlog Odluke o izradi V. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog,
 17.  Prijedlog Odluke o izradi II. Ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Pečkarica“,
 18.  Prijedlog Odluke o kapitalnim projektima koji se financiraju kreditnim sredstvima,
 19.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o vodovodu,
 20.  Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Jastrebarskog,
 21.  Prijedlog odluke o ukidanju svojstva javnog dobra (k.č.b. 3709),
 22.  Razno.

2018.

2017.

2014.

2013.

2012.

Gradonačelnik

WebGis Business Zone Jalševac

Your bussines friendly town

Vodič za investitore

Vrijeme danas

 • 0°C
 • Vjetar: 0 km/h
 • Vlažnost: 0 %

Kontakt centar

 • GRAD JASTREBARSKO
 • A. Strossmayerov Trg 13
 •     10450 Jastrebarsko
 • T. 01 6281 110
 • E. info@jastrebarsko.hr
captcha Nečitko? Promijenite tekst.

Lokacija i karta grada

 • UDALJENOST OD
  VEĆIH GRADOVA
 • Zagreb: 36 km
 • Ljubljana: 133 km
 • Graz: 193 km
 • Rijeka: 132 km
 • Budimpešta: 372 km
 • Split: 344 km

Newsletter

TV kanal

 • Aktivnosti u 771. godini grada Jastrebarskog
  • 13.11.2020.
  • Aktivnosti u 771. godini grada Jastrebarskog
ostali video materijali

Pratite nas i na...

Grad prijatelj djece
Valid HTML 5! evolare group